bekroond als website of the day door Adobe 31 maart 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN

ROET

Artikel 1. Definities

1.1. ROET Media Design; dat ten behoeve van haar opdrachtgevers ontwerpt, produceert en bemiddelt. Dit betreffende: communicatie, webdesign, audio- & videobewerking, app development en overige bijbehorende activiteiten.

1.2. De opdrachtgever; iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met ROET Media Design een overeenkomst van opdracht aangaat, dient te allen tijde de door ROET Media Design opgelegde factuur te voldoen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, offertes en diensten van ROET Media Design zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, zijn deze voor ROET Media Design alleen bindend indien en voor zover deze door ROET Media Design uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. ROET Media Design zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht, kunnen en weten uit te voeren. Na goedkeuring van de eerste opzet van het project is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan de basisopzet te laten uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk is, heeft ROET Media Design het recht om uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien nodig.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ROET Media Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en schriftelijk aan ROETworden verstrekt.

4.4. De opdrachtgever draagt het risico voor het op tijd aanreiken van de juiste gegevens voor de gegeven opdracht(en). Indien tijdens het projectproces blijkt dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens die benodigd zijn om de opdracht in kwestie te voltooien onjuist of onvolledig blijken, heeft ROET Media Design het recht de prijzen hiervan aan te passen conform het tarievensysteem van ROET Media Design.

ROET Media Design kan administratie/projectkosten in rekening brengen voor het niet op tijd aanleveren van de benodigde informatie die door de opdrachtgever in kwestie verstrekt zou worden, dit zoals overeengekomen tijdens de project intake.

4.5 ROET Media Design heeft alle recht om zich terug te trekken als uitvoerende partij indien gestagneerde samenwerking vanuit de opdrachtgevende partij door ROET Media Design aangetoond kan worden. Hiervoor zullen door ROET Media Design projectstagnatiekosten gerekend worden. Aantoonbare stagnatie vanuit de opdrachtgever geeft ROET Media Design recht het volledige offertebedrag op te eisen bij de opdrachtgever in kwestie.

4.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en/of incorrect aan ROET Media Design zijn verstrekt, heeft ROET Media Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van betalingsverplichtingen of verdere naleving van de overeenkomst.

4.7. Een door ROET Media Design opgegeven dan wel met haar opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn is indicatief geldt bij benadering en zal derhalve nimmer beschouwen te zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De klant krijgt een duidelijke indicatie tijdens de projectintake. Ook zal met de klant tijdens de projectintake een opleverdatum besproken worden. Dit zodat de klant een opleverdatum heeft voor het af te leveren project. Opleverdatum van projectintake is

van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk/mondeling anders is overeengekomen.

4.8 Toevoeging aan opdracht.

Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de lopende opdracht nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. De opdrachtgever zal hiervan in kennis gesteld worden. Na akkoord zal een factuur worden opgemaakt.

4.9 De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die ROET Media Design nodig heeft ten behoeve van het bouwen/produceren van het overeengekomen project, op verzoek, ter hand te stellen van ROET Media Design. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan, dan stopt ROET Media Design haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom opeisbaar. Dit geldt ook wanneer een opdrachtgever 4 weken achtereenvolgend niets meer van zich laat horen.

 

Artikel 5. Garantie

5.1. ROET Media Design biedt garantie met betrekking tot de productie, ontwerp en realisatie van een project. Indien blijkt dat het project, ontworpen en gerealiseerd door ROET Media Design, niet correct werkt zoals in de offerte beschreven zullen er door ROETMedia Design aanpassingen worden verricht zonder verdere kosten.

 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Opdrachtgever verplicht zich alle facturen die van ROET Media Design worden ontvangen binnen 7 dagen te voldoen op een door ROET Media Design aan te wijzen bankrekening, zonder recht op enige aftrek, compensatie of opschorting om welke reden dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. (Prijzen worden vooraf besproken met de opdrachtgever, deze krijgt een offerte waarin de prijzen duidelijk staan vermeld. Na een schriftelijke of mondelinge overeenkomst zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing).

6.2. In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, alsmede in het geval waarin ROET Media Design omstandigheden ter kennis komen welke haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen, zullen de betalingsverplichtingen door ROET Media Design onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.

6.3. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van een giro- of bankoverboeking op een door ROET Media Design aangegeven rekening.

6.4. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zonder dat een daartoe strekkende ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag aanmaningskosten / administratiekosten verschuldigd. Alle facturen dienen binnen 7 dagen voldaan worden aan ROET Media Design, tenzij anders is overeengekomen.

Werkwijze factuur niet op tijd betalen:

Indien de klant niet binnen de overeengekomen datum het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt op de rekening van ROET Media Design zal hierna de eerste herinnering verzonden worden naar de klant. In de eerste herinnering zal de klant op de hoogte gesteld worden van het verzuim en tevens ook van de 12,50 ex btw administratieve kosten die toegevoegd zullen worden in een tweede herinnering. Bij de tweede herinnering zullen de 12,50 ex btw administratieve kosten berekend worden in de vernieuwde factuur. Na het verzuim van de tweede factuur zal staalwit zich moeten wenden tot het Centraal Invorderings Bureau. Dit om eventuele vorderingen vloeiend te laten verlopen. Tevens behoudt ROET Media Design zich het recht een buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

6.5 Indien er een incorrecte factuur is verzonden, is het de plicht van de opdrachtgever dit binnen vijf werkdagen aan te geven aan ROET Media Design. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

6.6 Servicecontracten kunnen stilzwijgend verlengd worden door ROET Media Design indien deze niet een maand op voorhand met een verzoek tot beëindiging via de info@roetmediadesign.com  mail worden stopgezet. Het stopzetten van het contract zal door de opdrachtgever gedaan worden aan de hand van een digitaal bericht op het door ons verstrekte support mailadres.

6.7.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van ROET Media Design onmiddellijk opeisbaar.

6.8. Indien ROET Media Design tot invordering overgaat zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom.

6.9 Na het ondertekenen van de offerte en algemene voorwaarden sturen wij u de eerste factuur. De eerste factuur zal 50% van het totaal overeengekomen factuurbedrag zijn. Deze dient eerst te worden betaald, uiterlijk twee weken na de factuurdatum. Daarna starten wij met het project.

 

Artikel 7. Geheimhouding

7.1. ROET Media Design is behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van gegevens verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

7.2. Het wordt ROET Media Design toegestaan de naam van de opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van referenties.

7.3. Behoudens de verplichtingen die de wet aan hem stelt, is het de opdrachtgever niet toegestaan vertrouwelijke informatie omtrent de werkwijze van ROET Media Design, of kandidaten van ROET Media Design aan derden te verstrekken. Het is andersom ook niet toegestaan voor ROET Media Design om vertrouwelijke informatie omtrent opdrachtgever of project vrij te geven, tenzij schriftelijk / mondeling anders is overeengekomen met opdrachtgever.

7.4. Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht aan ROET Media Design wordt verstrekt zal ROET Media Design op basis van het aangegeven profiel voor een kandidaat door de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder instemming van de opdrachtgever verstrekt ROET Media Design deze gegevens en informatie niet aan een kandidaat of aan derden.

 

Artikel 8 Tussentijdse wijziging

Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties zal ROET Media Design de opdrachtgever hiervan terstond in kennis stellen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal ROET Media Design dit direct aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden. Een kortingstarief kan toegepast worden in overleg met de klant.

 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging

Wanneer omstandigheden ertoe leiden dat één van de partijen tot de conclusie komt dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben en dat gebleken is dat in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan de opdracht tussentijds beëindigd worden. Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft ROET Media Design recht op vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom opeisbaar.

Artikel 10. Einde van de overeenkomst

10.1. Een overeenkomst tussen ROET Media Design en opdrachtgever komt te eindigen;

a. Indien een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen tussen opdrachtgever en de kandidaat.

b. Indien in de vacature tussentijds is voorzien door een andere kandidaat dan welke is voorgedragen door ROET Media Design.

c. Indien de opdracht/ vacature is komen te vervallen.

d. Indien werkzaamheden zijn uitgevoerd welke zijn afgesproken en tot een einde zijn gebracht.

 

Artikel 11

11.1. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van de website van ROET Media Design.

11.2. Wijzigen algemene voorwaarden.

Aan klanten en zakenrelaties zal ROET Media Design met een offerte de algemene voorwaarden overdragen. Algemene voorwaarden kunnen ook worden voorgedragen aan een potentiële relatie wanneer ROET Media Design dit noodzakelijk zal vinden. ROET Media Design heeft het recht deze algemene voorwaarden te veranderen waar nodig. Klanten en zakenrelaties worden dan ook geadviseerd bij het lezen van dit artikel de algemene voorwaarden regelmatig na te kijken bij de Kamer van Koophandel en/of op de website van ROET Media Design.

11.3. Ontbinding onderhoud.

ROET Media Design heeft te allen tijde het recht het onderhoud voor de geleverde diensten te staken. Het is dan aan ROET Media Design om een partner aan te reiken voor het onderhouden van de door haar geproduceerde dienst.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om de opdracht aan te gaan met ROET Media Design.

12.2. Met betrekking tot de door ROET Media Design uitgevoerde acquisitie is ROET Media Design niet aansprakelijk indien een kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten en verwachtingen.

12.3. Met betrekking tot acquisitie is ROET Media Design niet aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van enig doen, nalaten of functioneren van kandidaten die bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden. Dit geldt ook voor alle afgeleverde producten na afleverdatum.

De geselecteerde kandidaat in kwestie dient verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid, waardoor de kandidaat in kwestie gedekt zal zijn voor

geleden schade. Dit zal mondeling aan de kandidaat worden voorgelegd tijdens de selectieprocedure.

12.4. Met betrekking tot het leveren van diensten.

ROET Media Design is niet aansprakelijk voor enige schade, juridische schade, winstderving en imagoschade die de opdrachtgever of derden (klanten) mochten lijden als gevolg van de door ons geleverde diensten. Dit geldt ook voor eventuele auteursrechten die geschonden worden door de klant. Wanneer een geleverde webdienst offline is door bijvoorbeeld een storing of storing bij derden, is er geen aansprakelijkheid te claimen bij ROET Media Design voor de geleden schade.

12.5.1. Met betrekking tot het produceren en afleveren van webdiensten.

Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door de opdrachtgever aangeleverd wordt aan ROET Media Design is eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag niet gebruikmaken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/ of bestaande merknamen. ROET Media Design is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortvloeien uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat in strijd met de Wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen is. Wanneer de opdrachtgever zelf content wil aanleveren voor het samenstellen van het project is deze zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website/ webdienst en ROET Media Design kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

12.5.2. In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ROET Media Design slechts aansprakelijk voor een vervangende schadevergoeding, d.w.z. een vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van ROET Media Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.5.3. ROET Media Design heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat ROET Media Design te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. Dit betekent dat ROET Media Design betaald zal worden voor welke geleverde inspanning dan ook, behalve wanneer schriftelijk anders is overeengekomen.

12.6. Met betrekking tot stagiaires in dienst tredend bij ROET Media Design. Stagiaires dienen te allen tijde verzekerd te zijn voor mogelijke schade die kan worden geleden door ROETMedia Design of een (potentiële) klant van ROET Media Design.

12.7.Cybercriminaliteit

ROET Media Design is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen en of verzonden.

 

Artikel13. Reclamering

13.1. De opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering via de support mail te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ROET Media Design vervalt.

13.2. Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken met betrekking tot webshops dienen te geschieden door middel van een e-mail op de support mail binnen 1 maand na levering van de geleverde dienst. ROET Media Design geconstateerde gebreken zullen kosteloos door ROET Media Design verholpen worden.

13.3. Indien reclamering gegrond is worden de geleverde producten of diensten 1 maand na levering in overleg aangepast of vervangen.

support mail: info@roetmediadesign.com

Artikel 14. Toepasselijk recht en domiciliekeuze

14.1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de arrondissementsrechtbank te Maastricht.

 

 

 

<

© 2018 Copyright ROET - Created by Gerben Roetert

ROET

Algemene voorwaarden